Stanovy

Články

1.bod - Čo sú to stanovy

Stanovy sú základnou právnou normou, ktorá v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov upravujú jeho činnosť.

2.bod - Názov, sídlo, poslanie a pôsobnosť

Názov: ORAVA BEARS -Chopper Club

Sídlo: KRÁSNA HORKA 271, 027 44 TVRDOŠÍN

ORAVA BEARS -Chopper Club,je združenie občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení založené za účelom vykonávania motoristického športu a motozrazov. Jeho pôsobnosť je určená pre členov a sympatizantov klubu a priateľov motoriek.

3.bod - O členstve

a, Členom klubu sa môže stať akákoľvek osoba,spĺňajúca nižšie uvedené podmienky.

b, Členov prijíma členská schôdza, z radov sympatizantov po 2-ročnej "zahrievacej"dobe.

c, Podmienkou vzniku členstva je zaplatenie členského príspevku a súhlas so stanovami klubu potvrdený podpisom a so súhlasom všetkých členov klubu.

d, Klub vedie evidenciu členov a zaplatených členských príspevkov. Schvaľuje výšku členských príspevkov na príslušný kalendárny rok a použitie finančných prostriedkov..

4.bod - Práva a povinnosti členov klubu

a, Člen klubu má právo:

- zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu, podieľať sa na riadení a kontrole jeho činností v súlade so stanovami,vyvíjať aktivity na propagáciu a činnosť klubu

- voliť a byť volený do orgánov klubu,podávať návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti klubu

- nosiť plné klubové "farby", myslí sa veľká klubová nášivka na chrbte.

- podieľať sa na likvidačnom zostatku pri zániku klubu

b, Člen klubu je povinný:

- zaplatiť členský príspevok na príslušný rok v stanovenom termíne do 31.1.príslušného roku.

- zúčastňovať sa členských schôdzí a ostatných klubových podujatí, dodržiavať stanovy klubu

- podieľať sa osobne na prácach zabezpečujúcich podujatia organizované klubom

- minimálne 1x v roku sa zúčastniť na plánovanej klubovej akcii

- chrániť záujmy a dobré meno klubu,farby a vlajku,ako i jeho členov

c, Vstup do klubu: Teda ,čakateľ'

- Záujemca bude nosiť elipsovú friend OB nášivku v predu na ľavej strane(pri srdci) 1 rok – potrebný 100% súhlas plných členov klubu.

- Po 1 roku ako ,čakateľ' sa stáva členom klubu iba s predným kolečkom bez hlasovacieho práva.

- Po 2 rokoch môže dostať ,plné farby' teda logo klubu na chrbát – potrebný 100% súhlas plných členov klubu.

- Vesta člena má jednotnú fazónu a označenie.

Práva člena: - hlasovať môže iba ,plný člen'. Člen klubu môže požiadať o prerušenie členstva na 1 alebo max na 2 roky s tým že bude absolvovať 1 ročnú dobu iba s predným kolečkom – 100% súhlas členov. V opačnom prípade prebehne celý cyklus odznova.

Povinnosti čakateľa a člena klubu : - zúčastniť sa každej schôdze 1x mesačne.Zúčastniť sa na 3 akciách v roku (netýka sa akcií organizovaných klubom).

- Po zániku členstva odovzdať vestu aj všetky farby klubu,tj. malá aj veľká nášivka.

5.bod - Zásady klubu

a, Vylúčiť člena, ak vykonáva činnosť proti záujmom klubu jeho členom a stanovám..Tento člen je povinný vrátiť majetok klubu ako aj "Farby",t.j.KLUBOVÉ LOGO- veľkú nášivku.

b, Informovať členov o konaní členských schôdzí o zámeroch a plánovaných akciách klubu

c, Klub môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu platných zákonov,

6.bod - Zánik členstva v klube

a, smrťou člena,vystúpením člena z klubu, zánikom klubu,nezaplatením členského príspevku

b, vylúčením člena odsúhlasením nadpolovičnej väčšiny členskej schôdze

c, nepodieľaní sa na prácach spojených s funkčnosťou klubu a porušovaním prijatých stanov

7.bod - Orgány klubu

a, Členská schôdza

b, Výkonný výbor/ Prezident,viceprezident, kontrolor/

c, Dozorná rada / kontrolór /

8.bod - Členská schôdza

a, Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu. Schádza sa podľa potreby, minimálne dvakrát ročne, pričom prvá schôdza v roku je najneskôr do konca februára a je výročná.

b, Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor najneskôr 15 dní pred jej konaním

c, Členská schôdza rozhoduje o všetkých záležitostiach klubu, najmä : o zmene stanov klubu voliť a odvolávať členov výboru a dozornej rady, rozhodovať o vylúčení a prijatí člena z klubu, schvaľovať plán akcií a rozpočet na nasledujúci rok,ročnú účtovnú uzávierku,rozhodovať o rozdelení a použití zisku,spôsobe úhrady straty o zániku klubu a o vysporiadaní likvidačného zostatku

d, Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov klubu

e, Ak členská schôdza nie je uznášania schopná, výkonný výbor zvolá náhradnú členskú schôdzu najskôr o 14 dní od dátumu konania pôvodnej členskej schôdze,ktorá je uznášania schopná bez ohľadu na počet zúčastnených členov na nej.

f, Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. Pri uznesení o zmene stanov, vylúčení člena, voľbe výkonného výboru klubu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov klubu.

9.bod - Výkonný výbor

a, Výkonný výbor tvorí prezident, viceprezident, finančný hospodár a je priamo volený členskou schôdzou pre jednotlivé funkcie a schádza sa podľa potreby,minimálne raz za štvrťrok je štatutárnym orgánom klubu, riadi a organizuje činnosť klubu a rozhoduje o jednotlivých záležitostiach,navrhuje plán práce a rozpočet na nasledujúce obdobie,predkladá členskej schôdzi správu o činnosti klubu, zvoláva členské schôdze klubu

b, Funkčné povinnosti členov výboru:

- Prezident - riadi celkovú činnosť výkonného výboru, činnosť klubu a organizuje prácu klubu

- Viceprezident - zástupca prezidenta klubu

- Zapisovateľ - zabezpečuje písomnú agendu

- Finančný hospodár - zabezpečuje materiálnu a ekonomickú činnosť klubu

c, Za výkonný výbor a klub koná navonok prezident, v čase jeho neprítomnosti viceprezident alebo iná poverená osoba.

d, Za klub podpisuje všetky písomnosti prezident, pri jeho dlhodobej neprítomnosti viceprezident

e, Finančné záležitosti a pohyb peňažných prostriedkov podpisujú vždy dvaja členovia výboru.

10.bod - Dozorná rada

a, Dozorná rada / kontrolór / je kontrolným orgánom klubu a je oprávnený kontrolovať celú činnosť klubu. Je povinná prerokovať sťažnosti členov klubu.Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,

b, Dozorná rada má troch členov.Jej činnosť riadi predseda.V prípade, že klub má malý počet všetkých členov,dozornú radu nahrádza kontrolór,ktorý má práva a povinnosti dozornej rady.

c, Predseda dozornej rady / kontrolór / sa zúčastňuje rokovaní výkonného výboru.

11.bod - Majetok klubu

a, Klub pri začiatku nevlastní žiaden nehnuteľný, hnuteľný majetok a žiadne finančné prostriedky

b, Klub môže majetok nadobudnúť v priebehu svojho trvania, ak o tom rozhodne členská schôdza.

c, Zástava a všetky KLUBOVÉ ZNAKY, Klubové logo -veľká nášivka

12.bod - Zdroje príjmov klubu

a, členské príspevky

b, vstupné vyberané na podujatiach organizovaných klubom a sponzorské dary

c, príjmy vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci platných zákonov

13.bod - Použitie príjmov klubu

a, Príjmy klubu budú použité na úhradu nákladov činnosti klubu v súlade so stanovami a schváleným plánom činnosti klubu, v súlade s reálnymi možnosťami ako sú materiálové výdavky spojené s príslušnými plánovanými akciami propagačný materiál

14.bod - Spôsob zániku klubu

a, uznesením členskej schôdze schváleným viac ako polovicou hlasov všetkých členov klubu.

b, zlúčením s iným združením, odsúhlasené členskou schôdzou s viac ako polovicou hlasov

c, právoplatným rozhodnutím ministerstva, ktoré vykonalo registráciu o ukončení jeho činnosti.

15.bod - Majetkové vysporiadanie

a, Pri zániku klubu bude vykonané majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor schválený členskou schôdzou s viac ako polovicou hlasov všetkých členov.

b, Majetkové vysporiadanie bude vykonané v poradí:

- odvodové povinnosti voči štátnej správe,miestnej samospráve

- vyrovnanie pohľadávok voči členom klubu a ostatným veriteľom

- zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov klubu, ktorých členstvo trvalo minimálne 2 roky a ku dňu zániku klubu boli ešte jeho členmi

c, Za záväzky klubu voči veriteľom zodpovedajú členovia klubu rovnakým podielom.

Podpis prezidenta Tvrdošín 29.08.2004 Podpis viceprezidenta

Ing.Kozáček Juraj a Čičecký Jozef


2020 Orava Bears
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky